ਮਿਲਨ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਨਿਸਚੇਯ ਕਰੋ

ਪਿਆਰੇ ਮਰੀਜ਼,

ਰੋਮਾਪਣ ਦੰਦਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ “Skypointe Dental ” ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ –ਖੇ ਧੰਨਵਾਦ !

ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ !

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਵੋ , ਅਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਗੀ )

ਧੰਨਵਾਦ।